Spitalul general
CF drobeta turnu severin
SERVICII MEDICALE COMPLETE
 
   Telefon programari:
0252 341077
 
   
   
Achizitii

Responsabil achizitii – Ec. Floari Gheorghita, Tel. 0252333181 int. 52, achizitii@spitalcfdrobeta.ro

Investitii

Lista investitii anul 2016

Strategia achizitii anul 2017

Aprobare Plan Achizitii 2017

Nota fundamentare anul 2017

Plan_achitizitii anul 2017

Prezentare generala | Informatii publice | Sectii | Ambulatoriu | Servicii medicale | Achizitii si investitii | Asigurari Contracte | Regulamente | Galerie foto | Contact